Skip to navigation Skip to main content

Cookies400,000 o resymau i ddathlu Achosion Da'r Loteri yng Nghymru

Media Assets

Image icon Myleene Klass meeting children from Cylch Meithrin Soar - web version.jpg

Y Cyflwynydd teledu Myleene Klass yn cwrdd â phrosiectau lleol a ariennir gan y Loteri

Daeth y seren deledu Myleene Klass ar ymwelid i Gymru heddiw i ddigwyddiad i ddathlu dyfarnu grant rhif 400,000 y Loteri Genedlaethol i Weithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful.

Ymwelodd cyflwynydd Sioe Ganlyniadau’r Loteri Genedlaethol â Chanolfan Soar ym Merthyr i gwrdd â chynrychiolwyr y prosiect. Bydd y grŵp yn defnyddio’r grant o £980,037, sy'n garreg filltir yn hanes y Loteri, i  wella bywydau tua 2,500 o bobl yn ystod y pedair blynedd nesaf trwy ddatblygu sgiliau a hyder trwy ystod o gyfleoedd gwirfoddoli. 

Dywedodd Myleene:  “Mae’n bleser gennyf gyflwyno grant rhif 400,000 y Loteri Genedlaethol i Weithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful er mwyn caniatáu i'r sefydliad barhau â'i waith sy'n gweddnewid bywydau.  Ers i'r Loteri Genedlaethol ddechrau 18 mlynedd yn ôl,  mae £1.3biliwn o arian y Loteri wedi mynd i dros 35,000 o brosiectau yng Nghymru, gan greu cyfleoedd i bobl o bob oed, gan gynnig mynediad at ystod o leoliadau chwaraeon, celfyddydol a threftadaeth, ynghyd â chefnogi'r rhai mwyaf anghenus.” 

Fe wnaeth y seren hefyd gwrdd â phrosiectau eraill y mae’r Loteri’n eu hariannu gan gynnwys Prosiect Pêl-droed Dowlais, sy'n defnyddio chwaraeon i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc i'w hannog i wneud penderfyniadau cadarnhaol yn eu bywydau, hefyd Head for Arts, sy'n cynhyrchu opera cymunedol lleol gyda phobl o Flaenau’r Cymoedd. Fe wnaeth y lleoliad, Canolfan Soar, sydd wedi defnyddio arian y Loteri i drosi hen gapel yn ganolfan gymunedol a chanolfan iaith Gymraeg greu argraff ar Myleene. Bu Myleene hefyd yn sgwrsio gyda rhai o'r mamau a sefydlodd The Gellideg Foundation Group, sy'n cynnig ystod anferth o weithgareddau i bobl ar eu hystâd dai.

Ychwanegodd Myleene:  "Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi mwy na £30 miliwn bob wythnos dros Achosion Da ar draws y DU.  Mae wedi bod yn wych ymweld a chwrdd â phobl y mae eu bywydau yn cael ei newid er gwell diolch i fuddsoddiad y Loteri yn eu cymuned." 

Mae'r Loteri Genedlaethol yn newid bywydau ar draws y DU gydag ystod amrywiol o brosiectau sy'n cael eu hariannu gan gynnwys prosiectau addysg, iechyd ac amgylcheddol.  Mae buddsoddiad yng Nghymru wedi helpu i ariannu prosiectau anferth megis Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd a phrosiectau llai megis neuaddau sgowtiaid a chlybiau bowlio.

Yn ddiweddarach fe wnaeth Myleene gwrdd ag Aelodau’r Cynulliad o Gymru gyfan yn y Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd.

Dywedodd Huw Lewis AC, Gweinidog dros Gymunedau a Threchu Tlodi:  "Mae arian y Loteri Genedlaethol mor bwysig i lawer o bobl yn fy etholaeth Merthyr Tudful a Rhymni, i Gymru gyfan a'r tu hwnt.  Mae'n fraint i mi gael cwrdd â'r bobl eithriadol sy'n defnyddio arian y Loteri i newid bywydau.  Dylai pawb sy'n chwarae'r loteri deimlo'n falch eu bod wedi helpu amrywiaeth mor eang o brosiectau mawr a bach yn eu hardaloedd."

Am wybodaeth bellach ar Achosion Da'r Loteri Genedlaethol ewch i www.achosiondayloteri.org.uk


Notes to the editor

Am wybodaeth bellach cysylltwch ag Uned Hyrwyddiadau’r Loteri Genedlaethol:

Claire Fleming          0141 242 1414         claire.fleming@lotterygoodcauses.org.uk

Natasha Brown         0207 211 3927         natasha.brown@lotterygoodcauses.org.uk

Nodiadau i Olygyddion:

·         Derbyniodd Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful £980,037 gan y Gronfa Loteri Fawr yn y grant diweddaraf hwn

·         Derbyniodd Canolfan Soar £730,200 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri

·         Derbyniodd Prosiect Pêl-droed Dowlais £1000 gan Chwaraeon Cymru

·         Mae Head for Arts wedi derbyn £27,257 gan Gyngor Celfyddydau Cymru a £20,000 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri

·         Derbyniodd Gellideg Foundation Community Association £487,844 gan y Gronfa Loteri Fawr

·         Ers i’r Loteri Genedlaethol ddechrau ym 1994, mae chwaraewyr y Loteri wedi codi dros £29 biliwn dros Achosion Da ac mae dros 390,000 o grantiau wedi’u dyfarnu ar draws y DU

·         Am ragor o wybodaeth am brosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol neu Wobrau’r Loteri Genedlaethol ewch i www.nationallotteryawards.org.uk

Canfod Achos Da

Rydym yn newid bywydau yn eich cymuned leol