Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Pan roddwyd eu coetir hyfryd y tu ôl i'w pentref ar werth, fe aeth bobl Evanton ati i weithredu. Ffurfiwyd Evanton Wood Community Company a lansiwyd ymgyrch i gymryd perchnogaeth ar y goedwig 65 hectar. Yn 2012, gyda chefnogaeth y Loteri Genedlaethol, llwyddwyd i sicrhau'r ddêl.

Bellach mae'r coetir wedi dod yn bwynt ffocws gwirioneddol ar gyfer y cymunedau lleol, gydag ystod eang o atyniadau newydd gan gynnwys seddi cerfiedig, llwybrau cudd, cwrs cyfeiriadu, ardal chwarae antur ac ardal pwll. Mae plant meithrin wrth eu bodd â'u hymweliadau wythnosol; mae plant ysgol yn aml yn mwynhau adeiladu llochesau, creu tân, coginio a sesiynau cyfeiriannu. Ers datblygu'r ardal pwll newydd, mae chwilota'r pwll hefyd yn weithgaredd poblogaidd - mae madfallod y dŵr yn ffefryn a dangosodd arolwg arbenigol a gynhaliwyd yn 2016 gynnydd decplyg yn niferoedd madfallod y dŵr yn yr ardal.

Bum gwaith y mis, waeth beth yw'r tywydd, mae gwirfoddolwyr yn cwrdd i gynnal tasgau ymarferol yn amrywio o blannu coed - mae rhyw 3000 o rywogaethau brodorol wedi'u plannu - clirio ffosydd, adeiladu llwybrau cerdded a rheoli coetir.

Mae'r coetir yno i bawb ei fwynhau waeth beth yw eu hoed neu'u gallu. Yn ddiweddar cynhaliodd y grŵp rhaglen 10 wythnos o hyd i bobl gyda dementia cynnar, gan ddefnyddio'r goedwig ar gyfer gweithgareddau megis adeiladu lloches a gwaith coed. Fe wnaeth un a oedd yn bresennol, Ray, 58, elwa'n fawr o'r sesiynau. Dywedodd ei wraig. "Mae'r sesiynau yn y goedwig wedi bod yn gwbl ryfeddol. Dyma'r peth gorau sydd wedi digwydd i Ray a daw'n ôl o bob sesiwn yn llawn gorfoledd."

Am ragor o wybodaeth am Evanton Community Wood ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau