Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae therapi Geiriol Clywedol yn rhaglen ymyrraeth gynnar hynod arbenigol i blant â byddardod parhaol sy'n cyfarparu rhieni â'r sgiliau i uchafu ar sgiliau gwrando, siarad, meddwl a chymdeithasol eu plentyn trwy chwarae. Heb unrhyw ymarferwyr arbenigol yng Ngogledd Iwerddon, roedd yn rhaid i deuluoedd deithio i Lundain i gael mynediad at raglen o'r math hwn, cyn i'r prosiect lansio yn 2014.

Mae'r ymdriniaeth Geiriau Clywedol yn galluogi i blant â theclynnau clyw a mewnblaniadau yn y cochlea i wneud synnwyr o'r sain sy'n cael ei chyfnewid gan eu dyfeisiau. O ganlyniad i hyn, mae plant â byddardod yn gallu datblygu sgiliau gwrando ac iaith lafar yn well, gyda'r nod o roi'r un cyfleoedd a dechrau cyfartal mewn bywyd iddynt â phlant sy'n clywed.

Lansiodd y rhiant, Abbie McKenna, yr Hearing Hub, ac unodd â'r elusen Auditory Verbal UK (AVUK) i ddod â'r rhaglen i Ogledd Iwerddon. Mae'r prosiect yn gweddnewid bywydau oherwydd heb fynediad at dechnoleg clywed, megis teclynnau clyw a mewnblaniadau yn y cochlea, ac ymyrraeth gynnar arbenigol, mae llawer o blant â byddardod yn dechrau ysgol gynradd gyda sgiliau iaith plentyn 2 ½ oed. Gall yr anfantais hon barhau trwy gydol yr ysgol ble y mae plant byddar wrth risg uwch o allgau cymdeithasol a bwlio a chanddynt ragolygon cyflogaeth gwaeth.

Mae 35 o blant yn mynychu'r Hearing Hub a, diolch i'r Loteri Genedlaethol, roedd y prosiect yn talu am gostau dod ag ymarferydd AVT arbenigol i gefnogi teuluoedd sydd eisiau datblygu sgiliau gwrando a siarad eu plentyn. Yn ychwanegol, mae AVUK wedi dechrau hyfforddi gweithwyr proffesiynol iechyd ac addysg ar draws Gogledd Iwerddon, gan gynnwys 35 o athrawon y byddar, trwy ei raglen hyfforddi sydd wedi'i hachredu yn rhyngwladol.

Am ragor o wybodaeth am Hearing Hub & AVUK ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau