Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Dengys ymchwil bod bwlch sylweddol rhwng pobl anabl ac nad yw'n anabl sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon oherwydd y rhwystrau niferus megis hygyrchedd, sut y mae pobl anabl yn ystyried eu hunain ac agweddau pobl eraill.

Mae cyfranogwyr InstructAbility yn ymgymryd â chwrs hyfforddi YMCAfit i gymhwyso fel hyfforddwyr campfa yn arbenigol mewn anabledd. Yna maen nhw'n ymgymryd â lleoliad gwaith 12 wythnos o hyd. Ar ôl hynny fe'u hanogir i symud ymlaen i waith cyflogedig, gyda llawer yn datblygu yn hyfforddwyr ymarfer grŵp, hyfforddwyr personol, arbenigwyr adsefydlu ac yn sefydlu eu busnesau eu hunain.

Mae mwy na 300 o bobl wedi cymhwyso fel gweithwyr proffesiynol ffitrwydd ac wedi gwirfoddoli mewn cyfleusterau hamdden, diolch i arian y Loteri Genedlaethol. Mae'r hyfforddwyr hyn wedi cyflenwi 70,000 o sesiynau ffitrwydd gyda chleientiaid anabl ac wedi helpu i godi ymwybyddiaeth o anabledd ymhlith staff a chwsmeriaid eraill. Mae hanner y cyfranogwyr wedi symud i waith cyflogedig.

Derbyniodd Gary Puddifoot, 32, ddiagnosis Sglerosis Ymledol (MS) ddeng mlynedd yn ôl. Gyda chymorth InstructAbility, sicrhaodd Gary swydd mewn canolfan hamdden yn Stratford.

Dywed Gary: "I ddechrau, roeddwn i'n meddwl na fyddai pobl eisiau gwrando arnaf oherwydd fy amhariad ond trwy fy hyfforddiant a'r gefnogaeth yr wyf wedi'u derbyn, tyfodd fy hyder fel hyfforddwr. Roeddwn i'n gweld fy mod yn cysylltu'n well â phobl oherwydd fy mod yn deall yr heriau yr oeddynt yn eu hwynebu.

"Rwyf wrth fy modd â fy swydd. Mae gennyf ddymuniad penodol i gael y rheini ag amhariadau neu gyflyrau iechyd i gymryd rhan mewn ffitrwydd, ac mae fy stori yn profi nad yw cyflwr yn pennu'r hyn y gallwch chi ei wneud neu na allwch chi ei wneud mewn bywyd."

Am ragor o wybodaeth am InstructAbility ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau