Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Nid oedd unrhyw grŵp cymunedol gan Flaenau Ffestiniog yn gweithio i wella’r amgylchedd lleol tan y crëwyd Y Dref Werdd. Mae’r fenter gymdeithasol yn gweithio gyda’r gymuned i hybu ymwybyddiaeth a sgiliau amgylcheddol mewn ffyrdd sy’n gwella bywydau pobl yn gyffredinol, yn cynnwys gostwng costau tanwydd a chymorth i’w helpu i ddod o hyd i swyddi.

Gyda’i swyddfa ar y stryd fawr, mae gan bobl fynediad hawdd at wybodaeth, gan gynnwys gwasanaeth pwysig sy’n cynnig cyngor ar ynni mewn ardal gyda’r tlodi tanwydd uchaf yng Nghymru, ynghyd â chyngor a chamau gweithredu ar ostwng gwastraff bwyd.

Gan wella rhagolygon am swyddi, mae’r prosiect a ariennir gan y Loteri Genedlaethol hefyd wedi helpu 80 o bobl leol i gael hyfforddiant a/neu gymwysterau o fewn y sector amgylcheddol. Mae’n gweithio gyda gwirfoddolwyr i wella’r ardal leol, gan greu tri o fannau gwyrdd cymunedol mewn tair blynedd a gwaredu ag wyth tunnell o sbwriel o dair afon, ynghyd â rheoli’r bygythiad a ddaw yn sgil rhywogaethau ymledol a gyflwynir i gynefinoedd lleol.

Dywedodd Gwydion ap Wynn, Rheolwr y Prosiect: “Nid helpu’r amgylchedd yn unig y byddwn yn ei wneud. Ei nod hefyd yw gwella lles pobl - yn feddyliol, yn gorfforol ac yn ariannol - a rhoi hwb i’r economi lleol.”

Roedd Brian, garddwr sydd wedi ymddeol, yn ynysig iawn ac yn dioddef o iechyd gwael cyn iddo gymryd rhan yng ngweithgareddau’r Dref Werdd. Bu farw ei wraig ac nid oedd yn adnabod llawer o bobl, wedi iddo symud i’r ardal o Swydd Gaerhirfryn ychydig flynyddoedd yn flaenorol. Wedi iddo ddechrau cymryd rhan yn y prosiect, mae Brian wedi dod yn Brif Arddwr o fewn man gwyrdd cymunedol ym mhentref Tanygrisiau. Ers hynny, mae Brian wedi datblygu hunanhyder nad oedd ganddo yn flaenorol am nifer o flynyddoedd.

Am ragor o wybodaeth am Y Dref Werdd ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau