Skip to navigation Skip to main content

CookiesY GRONFA LOTERI YN RHOI SYRPRÉIS I ELUSEN YN Y GOGLEDD

Datganiad i’r wasg

Hydref 2016

Y GRONFA LOTERI YN RHOI SYRPRÉIS I ELUSEN YN Y GOGLEDD
 

Cafodd y Groes Goch Brydeinig yn Abergele a’r Gwasanaeth Gwirfoddoli Brenhinol syrpréis enfawr pan gawson nhw wybod gan un o chwaraewyr y Loteri fod eu cais am gyllid wedi bod yn llwyddiannus.

Cyflwynwyd siec am £932,766 i’r sefydliadau yn lansiad ymgyrch ‘Diolch Cymru’ y Loteri Genedlaethol, sy’n rhoi cyfle i chwaraewyr ymweld â phrosiectau sy’n elwa pan fyddan nhw’n prynu tocyn.

Aeth Roxanne Rylance o Fae Colwyn, sydd wedi bod yn chwarae’r Loteri Genedlaethol ers dros10 mlynedd, i ymweld â’r elusennau i ddweud wrthyn nhw fod eu cais i’r Gronfa Loteri Fawr am arian i lansio gwasanaeth Camau Cadarn newydd wedi bod yn llwyddiannus.

Bydd y gwasanaeth gan y ddwy elusen yn helpu pobl hŷn yn y gogledd a’r canolbarth sy’n wynebu argyfwng. Bydd yn rhoi hwb i’w hyder, yn gwella eu lles meddyliol ac emosiynol ac yn lleihau unigrwydd. Bydd gwirfoddolwyr o’r Groes Goch a’r Gwasanaeth Gwirfoddoli Brenhinol yn annog pobl hŷn i fod yn fwy gweithgar yn eu cymuned. Byddan nhw’n eu cynorthwyo i wella eu rhwydweithiau cymdeithasol, adennill eu hannibyniaeth, a meithrin gwytnwch er mwyn gallu ymdopi pan fydd pethau’n mynd i’r pen.

Meddai Dave Worrall, rheolwr gwasanaethau yn y Groes Goch:

“Mae’r Gwasanaeth Gwirfoddoli Brenhinol a’r Groes Goch yn falch tu hwnt o dderbyn yr arian Loteri yma gan y Gronfa Loteri Fawr. Bydd yn rhoi cyfle i wirfoddolwyr o’r ddwy elusen weithio gyda’i gilydd i gynorthwyo pobl agored i niwed ledled y gogledd a’r canolbarth sy’n wynebu argyfwng penodol yn eu bywydau. Yn anffodus, mae llawer o bobl hŷn wedi colli cysylltiad â’u cymunedau oherwydd salwch, problemau symud neu brofedigaeth. Bydd y Groes Goch a’r Gwasanaeth Gwirfoddoli Brenhinol yn gweithio gyda’i gilydd i’w helpu i fagu hyder drachefn, gwella’u lles meddyliol ac emosiynol ac, yn y pen draw, dod o hyd i atebion sy’n eu galluogi i adennill eu hannibyniaeth ac ailgysylltu â’u cymunedau.”

Meddai Lesley Thompson, Pennaeth Cymorth a Datblygiad yng Nghymru ar gyfer y Gwasanaeth Gwirfoddoli Brenhinol: “Gwyddom fod llawer o bobl hŷn angen cymorth ar ôl argyfwng, felly mae’r arian yn cael ei werthfawrogi’n fawr. Ar ôl i’r Groes Goch ddarparu’r cymorth cychwynnol sydd ei angen, bydd ein gwirfoddolwyr gwerthfawr yn helpu’r person hŷn i fyw bywyd i’r eithaf.”

Bu Roxanne Rylance yn sôn am y profiad. Meddai Roxie – sy’n rhedeg asiantaeth dylunio creadigol, Blah, gyda’i gŵr yn Llandudno: “Roedd hi’n fraint cael bod yn rhan o’r syrpréis mawr. Dim pob diwrnod rydych chi’n cael cyflwyno siec am bron i filiwn o bunnoedd! Mae gwybod bod yr arian yn mynd at achos da fel hwn yn gwneud yr holl beth yn fwy arbennig byth.

“Roedd pawb ar bigau’r drain pan agorodd Dave Worrall o’r Groes Goch yr amlen a dweud wrth bawb am yr arian. Roedd llawer o bobl yn crio ac yn cofleidio’i gilydd, ac roeddwn i’n trio ’ngorau i beidio â chrio fy hun – roedd pawb dan deimlad.

“Rydw i wedi bod yn chwarae’r Loteri ers 10 mlynedd a mwy ac rwy’n rhan o syndicet yn y gwaith. Pan fyddwch chi’n prynu tocyn, gan amlaf rydych chi’n meddwl am yr arian gallech chi ei ennill, ond dw i erioed wedi meddwl rhyw lawer am y ffaith fod peth o arian fy nhocyn yn mynd i elusennau a grwpiau cymunedol mor haeddiannol fel y rhain.

“Mae bod yn rhan o’r ymgyrch wedi bod yn brofiad gwych, ac rwy’n siŵr y bydd chwaraewyr eraill y Loteri yn cael profiad llawn mor fythgofiadwy wrth ymweld â phrosiectau eraill ledled Cymru. Byddaf i’n bendant yn dweud wrth bobl le mae’r arian yn mynd o hyn ymlaen, yn enwedig ar ôl gweld yr effaith mae’n ei chael gyda’m llygaid fy hun, a gweld faint o bobl sy’n elwa o ganlyniad.”

Meddai Jackie O’Sullivan, Cyfarwyddwr Achosion Da y Loteri Genedlaethol:

“Mae chwaraewyr y Loteri wedi codi’r swm enfawr o £1.6 biliwn i ariannu prosiectau ledled Cymru. Mae’r ymgyrch ‘Diolch Cymru’ yn diolch i chwaraewyr y loteri oherwydd, hebddyn nhw, fyddai dim o hyn yn bosib. Ein nod yw gwneud pawb sy’n chwarae’r Loteri yn ymwybodol o’r miloedd o brosiectau clodwiw o Fôn i Fynwy fyddai ddim yn bodoli heb eu harian nhw.”

Mae Positive Steps yn un o'r saith prosiect ledled Cymru sy'n rhannu £3,479,433 fel rhan o rownd ddiweddaraf cyllid Pobl a Lleoedd y Gronfa Loteri Fawr (am restr lawn o'r dyfarniadau, cliciwch yma).

Gwyliwch y fideo o Roxanne yn rhoi syrpreis i’r Groes Goch Brydeinig yma – http://bit.ly/2exTIbU

          DIWEDD

Nodiadau i olygyddion:

Gwybodaeth am Achosion Da y Loteri Genedlaethol a’r Gronfa Loteri Fawr

 • Ers i’r Loteri Genedlaethol ddechrau ym 1994, mae chwaraewyr wedi codi dros £1.6 biliwn ar gyfer mwy na 46,000 o brosiectau yng Nghymru, gan gael effaith ar bob agwedd ar fywyd yng Nghymru
 • Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi tua £36 miliwn y flwyddyn ar gyfer prosiectau ledled y DU.
 • Mae’r arian yn cael ei ddyfarnu gan sefydliadau sydd â gwybodaeth arbenigol am eu sectorau. Y Gronfa Loteri Fawr ddyfarnodd y grant Camau Cadarn, ac mae Chwaraeon Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri hefyd yn dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol yng Nghymru. Mae’r British Film Institute (BFI) yn cefnogi’r diwydiant ffilm yng Nghymru, ac mae UK Sport yn cefnogi athletwyr elit Cymru. 
 • Loteri Genedlaethol y DU sy’n rhoi un o’r canrannau uchaf o refeniw’r loteri yn ôl i’r gymdeithas yn y byd.
 • Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn cynorthwyo pobl sydd eisiau sicrhau bywyd gwell i’w cymunedau. Mae hefyd yn buddsoddi mewn prosiectau mawr a bach yn ymwneud ag iechyd, addysg, yr amgylchedd a dibenion elusennol. Mae’r rhain yn gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau mewn angen, o ymyrraeth yn y blynyddoedd cynnar i roi arian i bobl a wasanaethodd yn ystod yr Ail Ryfel Byd fel y gallant deithio i ddigwyddiadau coffa.
 • Derbyniodd Camau Cadarn arian o dan raglen Pobl a Lleoedd y Gronfa Loteri Fawr. Mae Pobl a Lleoedd yn dyfarnu grantiau gwerth rhwng £5,001 a £1 miliwn i brosiectau cymunedol o bob math. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.biglotteryfund.org.uk/wales

Gwybodaeth am y Groes Goch Brydeinig

 • Mae’r Groes Goch Brydeinig yn helpu pobl mewn argyfwng, pwy bynnag ydyn nhw a ble bynnag maen nhw. Mae’n rhan o rwydwaith gwirfoddol byd-eang sy’n ymateb i ryfeloedd, trychinebau naturiol ac argyfyngau unigol.
 • Mae’n galluogi pobl agored i niwed yn y DU a thramor i baratoi ar gyfer argyfyngau yn eu cymunedau a’u gwrthsefyll. A phan fydd yr argyfwng drosodd, mae’n eu helpu i gael eu traed tanynt a symud ymlaen.

Gwybodaeth am y Gwasanaeth Gwirfoddoli Brenhinol

 • Mae’r Gwasanaeth Gwirfoddoli Brenhinol, y WRVS cynt, wedi bod yn helpu pobl ym Mhrydain ers 75 mlynedd.
 • Fe’i sefydlwyd yn wreiddiol fel Gwasanaeth Gwirfoddoli Brenhinol y Merched ym 1938, ac fe wnaeth yr elusen waith hollbwysig yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
 • Er bod yr un gwerthoedd o wasanaethu’r gymuned yn parhau, mae gwaith y Gwasanaeth Gwirfoddoli Brenhinol bellach yn canolbwyntio ar helpu pobl hŷn i aros yn annibynnol a chael mwy allan o fywyd.
 • Y Gwasanaeth Gwirfoddoli Brenhinol yw un o’r sefydliadau gwirfoddol mwyaf ym Mhrydain, gyda 35,000 o ddynion a menywod yn helpu pobl yn eu cartrefi, y gymuned, ysbytai ac mewn argyfyngau.
 • Mae’r elusen yn un o aelodau sefydlu’r Campaign to End Loneliness, mae’n bartner yn y prosiect Shaping our Age sy’n cael ei ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr, mae’n cefnogi’r Malnutrition Taskforce ac mae’n aelod o’r Care and Support Alliance, y Falls and Fractures Alliance, Age Action Alliance a’r Dementia Action Alliance.
 • Mae gan y Gwasanaeth Gwirfoddoli Brenhinol statws Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr sy’n cydnabod ei arferion da a’i reolaeth effeithiol o wirfoddolwyr.
 • I wybod mwy am y Gwasanaeth Gwirfoddoli Brenhinol ewch i www.royalvoluntaryservice.org.uk

Good Cause Finder

We're changing lives in your local community.