Skip to navigation Skip to main content

CookiesSYRPRÉIS I ELUSEN O GAERNARFON GAN Y LOTERI GENEDLAETHOL

Tachwedd 2016

SYRPRÉIS I ELUSEN O GAERNARFON GAN Y LOTERI GENEDLAETHOL

Cafodd Canolfan Gerdd William Mathias yng Nghaernarfon gryn syndod pan ddaeth un o chwaraewyr y Loteri Genedlaethol draw i ddweud bod eu cais am nawdd wedi bod yn llwyddiannus.

Cyflwynwyd siec o £7,000 i’r sefydliad fel rhan o ymgyrch ‘Diolch Cymru’ y Loteri Genedlaethol. Mae’r ymgyrch yn caniatáu i chwaraewyr ddysgu mwy am y prosiectau sydd ar eu hennill bob tro maen nhw’n prynu tocyn.

Fe wnaeth Bernii Owen, 22 oed o Lanfair Pwllgwyngyll, sydd wedi chwarae’r Loteri Genedlaethol ers iddi fod yn gymwys i chwarae chwe blynedd yn ôl, dreulio diwrnod yng nghwmni’r delynores Elinor Bennett, a dysgu mwy am y sefydliad a sut mae’n helpu pobl sy’n caru cerddoriaeth, gan gynnwys rhai ag anableddau dysgu a dementia.

Esboniodd Elinor sut fydd yr arian yn helpu’r ganolfan i brynu offerynnau newydd, uwchraddio ei chyfleusterau a gwella’i darpariaeth addysgu i bobl o bob oed o bob cwr o’r ardal.

Elinor Bennett, y delynores o fri rhyngwladol, oedd un o sylfaenwyr Canolfan Gerdd William Mathias, ac mae’n dal i addysgu yno heddiw. Meddai:

“Bydd cyllid y Loteri Genedlaethol gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn hwb mawr i’n sefydliad ni. Mae cerddoriaeth yn gallu gwneud cyfraniad sylweddol i fywydau pobl hen a’r ifanc fel ei gilydd, boed hynny’n eu helpu i fynegi’u hunain yn greadigol, cyfathrebu ag eraill, meithrin doniau, magu cyfeillgarwch, cynnig dihangfa neu wella eu lles meddyliol – gall gynnig manteision di-rif.

“Yn ogystal â buddsoddi mewn mwy o offer, bydd y cyllid yn ein galluogi i gynnal rhagor o ddosbarthiadau ar draws y gogledd-ddwyrain hefyd, lle mae gennym gangen bellach, a chreu cysylltiadau â mwy o gymunedau, yn enwedig mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. Hefyd, bydd yn ein helpu i ddatblygu’r dosbarthiadau rydyn ni’n eu cynnig i blant ifanc ar hyn o bryd yn ogystal â’n galluogi i ddatblygu’n rhaglenni Doniau Cudd ac Atgofion ar Gân – sydd â’r nod o helpu pobl ag anableddau dysgu a dementia i gyfathrebu ag eraill.”

Mae Canolfan Gerdd William Mathias wedi derbyn grantiau amrywiol gan y Loteri sy’n werth £423,544 i gyd, tra mae Galeri Caernarfon – cartre’r Ganolfan – wedi derbyn dros £4.1 miliwn o nawdd.

Meddai Bernii Owen, sy’n gweithio fel goruchwylydd ym mwyty Wal yn nhre’r Cofis: “Mae’n wych dysgu mwy am sefydliad lleol sydd wedi elwa ar arian y Loteri Genedlaethol, a bod yn rhan o syrpréis mor fawr hefyd.

“Nid bob dydd mae rhywun yn cael cyfle i gyflwyno siec i rywun gan wybod bod yr arian hwnnw’n helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau cymaint o bobl.

“Roedd hi mor gyffrous trosglwyddo’r amlen i Elinor a disgwyl iddi ddarllen y cynnwys. Roedd hi wrth ei bodd ac mor ddiolchgar. Sôn am wenu a chofleidio mawr – profiad emosiynol tu hwnt a dweud y gwir.

“Wrth brynu tocyn, y wobr ariannol yw’r peth cyntaf sy’n dod i’r meddwl fel arfer, ond doeddwn i erioed wedi meddwl rhyw lawer am y ffaith fod rhywfaint o’r arian yn mynd i sefydliadau gwerth chweil lleol fel Canolfan Gerdd William Mathias.

“Mae cymryd rhan yn yr ymgyrch wedi bod yn brofiad gwych, a dw i’n siŵr fod chwaraewyr eraill y Loteri Genedlaethol wedi mwynhau profiad cystal wrth ymweld â phrosiectau eraill ledled Cymru. Heb os, bydda i’n dweud wrth eraill i ble mae’r arian yn mynd o hyn ymlaen, yn enwedig ar ôl gweld ei effaith gyda’m llygaid fy hun, a faint o bobl sydd wedi elwa.”

Meddai Jackie O’Sullivan, Cyfarwyddwr Achosion Da y Loteri Genedlaethol:

“Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol wedi codi swm enfawr o £1.6 biliwn i  ariannu prosiectau o Fôn i Fynwy. Nod ymgyrch ‘Diolch Cymru’ yw diolch i chwaraewyr y loteri – fyddai dim o hyn yn bosib hebddyn nhw. Rydym am i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol fod yn ymwybodol o’r miloedd o brosiectau rhagorol ar hyd a lled Cymru na fyddai wedi gweld golau dydd heb eu harian nhw.”

Mae Canolfan Gerdd William Mathias, a sefydlwyd ym 1999, wedi ymgartrefu yn Galeri Caernarfon. Mae’n cynnig gwersi cerdd unigol o lefel dechreuwyr i broffesiynol. Ar hyn o bryd, mae dros 350 o fyfyrwyr rhwng 5 ac 80+ oed yn mynychu gwersi unigol yn gyson sy’n cael eu darparu gan dîm o ddeugain o diwtoriaid yn y Ganolfan yng Nghaernarfon ac yng nghangen Dinbych hefyd.

Mae’r Ganolfan yn darparu cyfleoedd cerdd eraill hefyd gan gynnwys:

• ‘Camau Cerdd’ ar gyfer plant hyd at 7 oed
• ‘Doniau Cudd' ar gyfer plant ac oedolion ag anableddau dysgu
• Côr ac ensemble siambr i bobl ifanc
• Côr oedolion yn ystod y dydd
• Dosbarthiadau theori a chyfansoddi                                                                          • Cyngherddau a gwyliau cerddoriaeth amrywiol
• Gweithdai a dosbarthiadau meistr gan gerddorion blaenllaw                                         • Sesiynau mewn cartrefi henoed

Bydd y grant o gymorth i adnewyddu a gwella stoc o offerynnau cerdd a chyfarpar cysylltiedig (megis stolion) y Ganolfan yn ogystal â phrynu gliniadur ar gyfer golygu fideos a dibenion eraill.

Gwyliwch fideo o Bernii yn rhoi syrpréis i Elinor yma –

          DIWEDD


Notes to the editor

Nodiadau i olygyddion:

Gwybodaeth am Achosion Da y Loteri Genedlaethol

 • Ers i’r Loteri Genedlaethol ddechrau ym 1994, mae chwaraewyr wedi codi dros £1.6 biliwn ar gyfer mwy na 46,000 o brosiectau yng Nghymru, gan gael effaith ar bob agwedd ar fywyd yng Nghymru
 • Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi tua £36 miliwn y flwyddyn ar gyfer prosiectau ledled y DU.
 • Mae’r arian yn cael ei ddyfarnu gan sefydliadau sydd â gwybodaeth arbenigol am eu sectorau
 • Loteri Genedlaethol y DU sy’n rhoi un o’r canrannau uchaf o refeniw’r loteri yn ôl i’r gymdeithas yn y byd.
 • Cyngor Celfyddydau Cymru ddyfarnodd y grant i Ganolfan William Mathias, ac mae’r Gronfa Loteri Fawr, Chwaraeon Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri yn dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol yng Nghymru hefyd. Mae’r British Film Institute (BFI) yn cefnogi’r diwydiant ffilm yng Nghymru, ac mae UK Sport yn cefnogi athletwyr elit Cymru.

Gwybodaeth am Gyngor Celfyddydau Cymru

 • Elusen annibynnol wedi’i sefydlu gan Siartr Frenhinol ym 1994 yw Cyngor y Celfyddydau. Caiff yr aelodau eu penodi gan Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros yr Economi a’r Seilwaith.
 • Cyngor y Celfyddydau yw sefydliad ariannu a datblygu’r celfyddydau yng Nghymru.
 • Ei weledigaeth yw Cymru greadigol lle mae’r celfyddydau’n ganolog i fywyd a lles y genedl.
 • Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn dyfarnu arian gan y Loteri Genedlaethol, ynghyd ag arian Llywodraeth Cymru i feithrin a datblygu gweithgareddau celfyddydol Cymreig o ansawdd uchel. Ynghyd â chynnig y gefnogaeth ariannol hon maen nhw hefyd yn cynnig cyngor am y celfyddydau, yn annog rhannu gwybodaeth a dysg rhwng sefydliadau celfyddydol a rhai nad ydynt yn gelfyddydol, yn codi proffil y celfyddydau yng Nghymru trwy hyrwyddo amrywiaeth o brosiectau a mentrau, yn helpu i gynhyrchu mwy o arian i economi Cymru trwy'r celfyddydau, yn dylanwadu ar gynllunwyr a phenderfynwyr i sicrhau bod celfyddyd ac adeiladau artistig yn nodwedd o dirwedd Cymru, gan ddatblygu cyfleoedd i artistiaid Cymru gyrraedd cynulleidfaoedd rhyngwladol gyda'u gwaith a hyrwyddo perfformiadau a phrosiectau celf ar raddfa fach mewn cymunedau lleol.
 • Eu gwaith yw sicrhau bod cyfraniad y celfyddydau yn cael ei gydnabod, ei werthfawrogi a'i ddathlu, felly mae’r grantiau maen nhw'n eu dosbarthu yn galluogi artistiaid a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru i gyflawni prosiectau sy'n cyfrannu at y nodau hyn.
 • Am ragor o wybodaeth am Gyngor Celfyddydau Cymru ewch i'w gwefan.

 

 

 

 

 

Gwybodaeth am Ganolfan Gerdd William Matthias

 

 • Cafoodd Canolfan Gerdd William Mathias (y Ganolfan) ei sefydlu yng Nghaernarfon ym 1999 gan griw o geroddorion a dilynwyr cerddoriaeth brwd yn sgil trafodaethau a ddechreuodd ym 1995.
 • Mae’r Ganolfan yn gwmni cofrestredig dan warant, ac mae ganddi statws elusennol a chaiff ei rheoli gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr a Chyfarwyddwyr.
 • Dau brif nod y Cwmni yn ystod y blynyddoedd cynnar oedd gwella mynediad i addysg a pherfformiadau cerdd a darparu gwaith llawrydd i gerddorion
 • Cartref gwreiddiol y Ganolfan ym 1999 oedd tŷ mawr yn Stryd yr Eglwys, Caernarfon. Y prif weithgareddau ar y pryd oedd tiwtorialau gan griw bach o diwtoriaid cerdd yn ogystal â gweithdai a pherfformiadau achlysurol mewn canolfannau cyfagos.
 • Dros y blynyddoedd, mae gweithgareddau’r Ganolfan wedi datblygu a mynd o nerth i nerth, ac erbyn hyn mae tîm o 44 o diwtoriaid llawrydd yn cynnig hyfforddiant unigol ac mewn grŵp i dros 450 o bobl (o 6 mis i dros 80 oed) bob wythnos yng Nghaernarfon a Dinbych.
 • I lawer o bobl y fro, mae ymweliad wythnosol â Chanolfan Gerdd William Mattias am wersi cerdd wedi dod yn rhan bwysig o’u bywydau, sy’n profi’r angen am wasanaethau i bobl leol.

Rhagor o wybodaeth yn http://www.cgwm.org.uk/

Good Cause Finder

We're changing lives in your local community.