Skip to navigation Skip to main content

CookiesGwobrau’r Loteri Genedlaethol

Mae'r cyfle i ymgeisio yng Ngwobrau'r Loteri Genedlaethol 2014 bellach wedi dod i ben.

Bob blwyddyn rydym yn cynnig cyfle i filoedd o brosiectau sy'n newid bywydau gydag arian y Loteri Genedlaethol i adrodd eu stori i'r genedl trwy Wobrau'r Loteri Genedlaethol. Daeth y cyfnod ymgeisio ar gyfer Gwobrau'r Loteri Genedlaethol 2014 i ben ar 12 Mawrth a bellach rydym yn y broses o greu rhestr fer o'r cyflwyniadau ar gyfer eu beirniadu ym mis Mai.

Bydd y rhai ar y rhestr fer yn cael eu cyhoeddi ym mis Mehefin 2014 - yn y cyfamser edrychwch beth ddigwyddodd yn seremoni Wobrwyo anhygoel y llynedd gyda Jenny Falconer.

 Ynglŷn â'r gwobrau

The Wanted

Gwobrau'r Loteri Genedlaethol yw'r ymgyrch flynyddol i ganfod hoff brosiectau'r DU a ariennir gan y Loteri. Mae chwaraewyr y Loteri yn codi £33 miliwn yr wythnos dros brosiectau ar draws y DU ac mae'r Gwobrau yn ffordd wych o dynnu sylw at sut y mae'r arian wedi newid y DU er gwell.

Bellach yn eu hunfed flwyddyn ar ddeg, mae'r Gwobrau yn cydnabod y gwahaniaeth anhygoel y mae prosiectau a ariennir gan y Loteri wedi'i wneud i bobl, lleoedd a chymunedau ar draws y DU, gyda 420,000 o grantiau wedi'u dosbarthu er 1994. Maen nhw hefyd yn dathlu talent, gwaith caled ac ymrwymiad rhyfeddol y bobl sy'n gysylltiedig â'u rhedeg.

Dyfernir y Gwobrau ar draws saith categori, gan adlewyrchu’r gwahanol fathau o brosiectau sy’n elwa o arian y Loteri. Y rhain yw: Celfyddydau, Addysg, Amgylcheddol, Iechyd, Treftadaeth, Chwaraeon ac Elusennol/Gwirfoddol.

Sut y mae'r Gwobrau yn gweithio?

Awards

Gwahoddir prosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol i gymryd rhan yn y Gwobrau rhwng 5 Chwefror a 12 Mawrth 2014.

Gall unigolion hefyd enwebu prosiect a ariennir gan y Loteri y byddent yn hoffi iddynt fod yn rhan o'r Gwobrau. Pan fydd hyn yn digwydd byddwn yn cysylltu â'r prosiect sydd wedi'i enwebu a gofyn iddynt a fyddent yn hoffi cymryd rhan, gan fod cymryd rhan yn wirfoddol.

Bydd pob un o’r ceisiadau yn cael eu darllen a’u hasesu’n ofalus, yna ym mis Mehefin bydd panel beirniadu annibynnol yn dewis hyd at 10 prosiect fesul categori'r Wobr i fynd trwyddo i gylch terfynol y bleidlais gyhoeddus.

Cynhelir y bleidlais yn ystod yr haf 2014. Y prosiect â'r nifer fwyaf o bleidleisiau ym mhob categori a fydd yn cael ei ddatgan yn enillydd. Bydd y bleidlais yn cael ei monitro a'i beirniadu yn annibynnol gan y Gwasanaethau Diwygio Etholiadol.

Bydd yr enillwyr ym mhob un o'r saith categori yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad Gwobrwyo yn llawn enwogion a ddarlledir ar BBC One. Yn ychwanegol at arian y loteri y maen nhw eisoes wedi'i dderbyn, bydd pob enillydd yn derbyn gwobr ariannol o £2,000 i'w gwario ar eu prosiect.

Bydd yr ymgeiswyr yn cael eu cefnogi gan dîm Gwobrau'r Loteri Genedlaethol trwy gydol y broses. I weld sut y gall cymryd rhan yn y Gwobrau wneud gwahaniaeth mawr i'ch prosiect, gwyliwch ein ffilm sy'n dangos siwrnai enillydd Gwobr Elusennol/Gwirfoddol 2013, My Sister's Place.

 


 

Canfod Achos Da

Rydym yn newid bywydau yn eich cymuned leol

Ymgeisio am arian

Beth am i chi wneud gwahaniaeth a helpu i weddnewid eich cymuned.