Skip to navigation Skip to main content

CookiesGwobrau’r Loteri Genedlaethol

Mae’r dyddiad cau ar gyfer Gwobrau’r Loteri Genedlaethol 2015 wedi mynd heibio.

Rydym wedi derbyn llawer o gynigion gwych fydd yn cael eu rhoi ar restr fer ym mhob un o’r 7 categori – y Celfyddydau, Addysg, yr Amgylchedd, Treftadaeth, Iechyd, Chwaraeon ac Elusennol/Gwirfoddol.

Bydd llinellau ffôn yn ail agor er mwyn i chi gael pleidleisio ar gyfer eich hoff brosiect ar 22 Mehefin 2015.

Bydd gan y rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol y cyfle i ymddangos ar deledu cenedlaethol ac ennill £2,000 ar gyfer eu prosiect.

 

 Ynglŷn â'r gwobrau

The Wanted

Gwobrau'r Loteri Genedlaethol yw'r ymgyrch flynyddol i ganfod hoff brosiectau'r DU a ariennir gan y Loteri. Mae chwaraewyr y Loteri yn codi £33 miliwn yr wythnos dros brosiectau ar draws y DU ac mae'r Gwobrau yn ffordd wych o dynnu sylw at sut y mae'r arian wedi newid y DU er gwell.

Bellach yn eu hunfed flwyddyn ar ddeg, mae'r Gwobrau yn cydnabod y gwahaniaeth anhygoel y mae prosiectau a ariennir gan y Loteri wedi'i wneud i bobl, lleoedd a chymunedau ar draws y DU, gyda 420,000 o grantiau wedi'u dosbarthu er 1994. Maen nhw hefyd yn dathlu talent, gwaith caled ac ymrwymiad rhyfeddol y bobl sy'n gysylltiedig â'u rhedeg.

Dyfernir y Gwobrau ar draws saith categori, gan adlewyrchu’r gwahanol fathau o brosiectau sy’n elwa o arian y Loteri. Y rhain yw: Celfyddydau, Addysg, Amgylcheddol, Iechyd, Treftadaeth, Chwaraeon ac Elusennol/Gwirfoddol.

Sut y mae'r Gwobrau yn gweithio?

Awards

Gwahoddir prosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol i gymryd rhan yn y Gwobrau rhwng 5 Chwefror a 12 Mawrth 2014.

Gall unigolion hefyd enwebu prosiect a ariennir gan y Loteri y byddent yn hoffi iddynt fod yn rhan o'r Gwobrau. Pan fydd hyn yn digwydd byddwn yn cysylltu â'r prosiect sydd wedi'i enwebu a gofyn iddynt a fyddent yn hoffi cymryd rhan, gan fod cymryd rhan yn wirfoddol.

Bydd pob un o’r ceisiadau yn cael eu darllen a’u hasesu’n ofalus, yna ym mis Mehefin bydd panel beirniadu annibynnol yn dewis hyd at 10 prosiect fesul categori'r Wobr i fynd trwyddo i gylch terfynol y bleidlais gyhoeddus.

Cynhelir y bleidlais yn ystod yr haf 2014. Y prosiect â'r nifer fwyaf o bleidleisiau ym mhob categori a fydd yn cael ei ddatgan yn enillydd. Bydd y bleidlais yn cael ei monitro a'i beirniadu yn annibynnol gan y Gwasanaethau Diwygio Etholiadol.

Bydd yr enillwyr ym mhob un o'r saith categori yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad Gwobrwyo yn llawn enwogion a ddarlledir ar BBC One. Yn ychwanegol at arian y loteri y maen nhw eisoes wedi'i dderbyn, bydd pob enillydd yn derbyn gwobr ariannol o £2,000 i'w gwario ar eu prosiect.

Bydd yr ymgeiswyr yn cael eu cefnogi gan dîm Gwobrau'r Loteri Genedlaethol trwy gydol y broses. 

 


Enillwyr Blaenorol Gwobrau'r Loteri

The Chandelier of Lost Earrings

Arts

Cerflun yw'r Chandelier of Lost Earrings wedi ei greu allan o dros 3,000 o glustdlysau unigol gafodd eu cyfrannu gan berchnogion sydd wedi colli'r hanner arall o'r pâr. Yn ogystal, cyfrannodd y menywod a roddodd glustdlysau i'r prosiect y stori tu ôl i'r eitem, drwy gyfrwng llythyr, gan ddweud pam oedd y clustdlysau'n golygu llawer iddyn nhw ac mae'r hanesion hyn wedi dod yn rhan o dreftadaeth y gwaith celf.

 

Fixers

Charity

Pobl ifanc rhwng 16 a 25 yw Fixers, gyda gwahanol gefndiroedd, diddordebau a phrofiadau bywyd; maen nhw'n dod o bob rhan o'r DU. Mae 12,500 o Fixers yn defnyddio eu profiadau i atal beth ddigwyddodd iddyn nhw rhag digwydd i rywun arall. Maen nhw'n gwneud hyn drwy adrodd eu hanesion eu hunain yn eu geiriau eu hunain. Mae rhyw 1500 o brosiectau wedi mynd i'r afael â materion fel anhwylderau bwyta, camdriniaeth, cyflyrau iechyd corfforol a meddyliol, troseddo a seiberfwlio.

 

Skydancer

Education

Skydancer: yn hyrwyddo cadwraeth bodau glas ar draws gogledd Lloegr. Mae'r boda glas ar hyn o bryd ar fin diflannu'n llwyr fel aderyn sy'n magu yn Lloegr. Gan weithio gyda chymunedau lleol, mae'r prosiect yn anelu i adfer y rhywogaeth drwy warchod nythod, rhaglenni codi ymwybyddiaeth ac addysgu drwy'r ysgolion lleol.

 

The Helix

Environment

Mae prosiect Helix, gyda chymorth arian y Loteri Genedlaethol, wedi trawsnewid 350 hectar o dir rhwng Falkirk a Grangemouth yng Nghanolbarth yr Alban a chreu cymuned amgylcheddol sy'n ffynnu.

 

Come Eat Together

Health

Mae Come Eat Together yn brosiect cefnogi cymheiriaid gwirfoddol sy'n helpu pobl hŷn i gael gafael ar fwyd iach, ei goginio a'i fwyta gyda'i gilydd.

 

St George’s Market Restoration

Heritage

Marchnad dan do fawr yn Belfast yw Marchnad St George. Mae'n dyddio'n ôl i'r 1890au ac mae wedi cael ei adnewyddu a'i atgyweirio.

 

Jubilee Sailing Trust

Sports

Mae'r Jubilee Sailing Trust yn dod a dynion a menywod o bob lefel gallu corfforol at ei gilydd, drwy gyfrwng yr antur a'r her o hwylio ar fwrdd dwy long uchel arbennig, Lord Nelson a Tenacious. Mae aelodau'r criw'n dysgu sgiliau hwylio hanfodol yn ystod y mordeithiau yn ogystal â sgiliau bywyd pwysig.

 

Canfod Achos Da

Rydym yn newid bywydau yn eich cymuned leol

Ymgeisio am arian

Beth am i chi wneud gwahaniaeth a helpu i weddnewid eich cymuned.