Skip to navigation Skip to main content

CookiesTerms

 

Telerau Defnyddio

 

 

Mae’r dudalen hon yn nodi’r telerau ac amodau ar gyfer defnyddio gwefan Achosion Da y Loteri. Mae hefyd yn amlinellu ein Polisi Preifatrwydd. Hawlfraint Uned Hyrwyddo’r Loteri Genedlaethol yw’r wefan hon ac fe’i cynhelir gan yr Uned sydd â’i swyddfeydd yn 1 Plough Place, Llundain, EC4A 1DE.

 

 

Defnyddio’r Wefan

 

 

Gallwch ddefnyddio gwefan Uned Hyrwyddo’r Loteri Genedlaethol yn ddibynnol ar y Telerau a'r Amodau a welir ar y dudalen hon. Mae mynd at y wefan hon a'i defnyddio yn golygu eich bod yn derbyn y Telerau a'r Amodau sydd mewn grym amser ei defnyddio.

 

 

Eiddo Deallusol / Hawlfraint

 

 

Mae’r deunydd ar y wefan hon wedi’i ddiogelu gan hawlfraint oni nodir fel arall. Ni ellir atgynhyrchu’r deunydd a ddiogelir gan hawlfraint heb gael cymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw gan Uned Hyrwyddo’r Loteri Genedlaethol.

 

Ble nodir bod caniatâd i atgynhyrchu deunyddiau o’r wefan (er enghraifft deunyddiau ar gyfer defnydd yn y wasg) neu rhoddir caniatâd ar ddeunyddiau a ddiogelir gan hawlfraint, gellir atgynhyrchu’r deunyddiau am ddim ar unrhyw ffurf neu mewn unrhyw gyfrwng ar yr amod bod y deunydd yn cael ei atgynhyrchu’n gywir ac nad yw’r cyd-destun yn gamarweiniol. Pan fydd unrhyw un o'r eitemau hawlfraint ar y wefan hon yn cael ei hailgyhoeddi neu ei chopïo, mae'n rhaid enwi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws hawlfraint.

 

Cewch argraffu copi o unrhyw dudalen/tudalennau o’n safle at ddefnydd personol. Nid yw'r caniatâd i atgynhyrchu deunydd a ddiogelir gan Achosion Da’r Loteri yn cynnwys unrhyw ddeunydd ar y wefan hon y nodir ei fod yn ddeunydd hawlfraint trydydd parti. Mae’n rhaid cael awdurdod y deiliaid hawlfraint dan sylw cyn atgynhyrchu deunydd o'r fath.

 

Nodau perchnogol y Loteri Genedlaethol yw enwau, delweddau a logos adnabod y Loteri Genedlaethol ac ni ellir eu hatgynhyrchu heb gael awdurdodiad ysgrifenedig ymlaen llaw gan Uned Hyrwyddo’r Loteri Genedlaethol.

 

Dylid cyfeirio ceisiadau am ganiatâd o'r fath at:

 

National Lottery Promotions Unit

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

 

Ffôn: 020 7211 3991

Ffacs: 020 7211 3992

E-bost: press@lotterygoodcauses.org.uk

 

Rhowch fanylion y defnydd y bwriadwch ei wneud o'r deunydd perthnasol a chynnwys eich manylion cyswllt:- enw, cyfeiriad, rhif ffôn, rhif ffacs ac e-bost.

 

 

Polisi Cysylltu

 

 

Mae’n rhaid ichi ofyn caniatâd i gysylltu yn uniongyrchol gyda'r tudalennau a welir ar y wefan hon. Er hynny, nid ydym yn caniatáu i'n tudalennau gael eu llwytho i mewn i fframiau ar ein gwefan. Rhaid i'n tudalennau lwytho i mewn i ffenestr gyfan y defnyddiwr.

 

Dim ond derbynyddion grantiau, partneriaid a gwefannau sy'n rhoi gwybodaeth ddefnyddiol sy'n ychwanegu at ein gwasanaethau gwybodaeth ein hunain y byddwn yn cysylltu â hwy.

 

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys, cywirdeb, barn na chysylltiadau o'r gwefannau hyn.

 

 

Preifatrwydd

 

 

Os ydych yn aelod o'r cyhoedd ac yn ddefnyddiwr anhysbys o'r wefan, nid yw gwefan Achosion Da y Loteri yn storio nac yn cadw gwybodaeth bersonol amdanoch ond, yn hytrach, yn cofnodi eich cyfeiriad IP sy'n cael ei adnabod yn awtomatig gan weinydd y we.

 

Nid ydym yn defnyddio briwsion i gasglu gwybodaeth defnyddwyr. Ni fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth amdanoch heblaw am eich cyfeiriad IP a ddefnyddir i gofnodi'r nifer sy'n ymweld â'n gwefan.

 

Ni ddefnyddir data personol (e.e. gwybodaeth a allai eich adnabod) a gyflwynir i wefan Achosion Da’r Loteri  dim ond i ymateb i'ch adborth. Er mwyn ateb eich ymholiadau yn effeithiol, fe all hyn olygu ein bod yn pasio eich manylion i drydydd parti priodol e.e. un o gyllidwyr y Loteri er mwyn iddyn nhw ymateb yn uniongyrchol. Mae’n bosib y byddwn yn cadw cofnod o’ch ymholiad er mwyn helpu datblygu ein gwasanaethau.

 

 

Diogelu rhag firysau

 

 

Rydym yn gwneud pob ymdrech i archwilio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o’r broses gynhyrchu. Mae’n syniad da i chi redeg rhaglen wrth-feirws ar unrhyw ddeunydd sy’n cael ei lawrlwytho o’r rhyngrwyd.

 

Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb os byddwch yn colli data neu os difrodir neu amherir ar eich system gyfrifiadurol wrth i chi ddefnyddio deunydd sy’n deillio o’r wefan hon.

 

 

Ymwadiad

 

•Rydych yn cydnabod eich bod yn defnyddio'r Wefan ar eich risg eich hun ac ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled (boed hynny'n niwed uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol neu ganlyniadol) sy'n deillio o'ch defnydd o'r Wefan a'r Deunydd.

•Darperir yr holl Ddeunydd ar sail "FEL Y MAE" yn unig. Ni allwn warantu y bydd y Wefan neu unrhyw Ddeunydd a ddarperir yn cwrdd â'ch anghenion neu’ch gofynion nag y bydd yn gyflawn, heb wallau, ac yn gywir nag y bydd ar gael heb ymyriadau, ddiffyg neu wall. Felly, yn unol ac i'r graddau uchaf a ganiateir yn ôl y gyfraith berthnasol, rydym drwy hyn yn gwadu pob gwarant ac amodau, boed hwy'n benodol, ymhlyg neu'n statudol parthed y Wefan a'r Deunydd, gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, unrhyw warantiad o safon dderbyniol neu addasrwydd at ddiben penodol a chan beidio torri ar hawliau trydydd parti.

•Byddwn yn anelu at gywiro unrhyw wallau neu hepgoriadau cyn gynted â phosibl ar ôl cael ein hysbysu ohonynt.

•Rydych yn cytuno y byddwch yn cydymffurfio â'r holl gyfreithiau a rheoliadau perthnasol a ni fyddwch yn fwriadol yn defnyddio’r Wefan at unrhyw ddiben amhriodol neu anghyfreithlon (gan gynnwys torri unrhyw Hawliau Eiddo Deallusol).

 

 

Amrywiadau

 

 

Gall y telerau yma amrywio o dro i dro. Gwnewch y siwr eich bod yn adolygu’r telerau ac amodau yn rheolaidd gan y byddwn yn tybio eich bod wedi derbyn y newid os byddwch yn parhau i ddefnyddio’r wefan ar ôl i newid gael i bostio.

 

Canfod Achos Da

Rydym yn newid bywydau yn eich cymuned leol

Ymgeisio am arian

Beth am i chi wneud gwahaniaeth a helpu i weddnewid eich cymuned.