Skip to main content

BOXING STAR CONGRATULATES CARDIFF COACH WHO WINS UNDISPUTED ‘LOCKDOWN LEGEND’ TITLE THE HAYEMAKER CROWNS CARDIFF BOXING COACH ‘LOCKDOWN LEGEND’ IN 2020 NATIONAL LOTTERY AWARDSOR COMMUNITY WORK

12th Tachwedd 2020

Mae gŵr o Gaerdydd a drawsnewidiodd ei fywyd trwy focsio wedi cael ei goroni’n ‘arwr y cyfnod clo’ yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol 2020 am ei waith yn y gymuned yn ystod y pandemig Coronafeirws.

Enwyd Wasim Said, 29, dyn drws ac ymladdwr celfyddydau ymladd cymysg o Dre-biwt, Caerdydd fel enillydd y Categori Chwaraeon dros y DU gyfan yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol eleni am ei waith ysbrydoledig yn helpu pobl ifanc a’i gymuned dros y misoedd diwethaf.

Ac mae sypreis arbennig ar y gweill i Wasim heddiw, gyda chyn bencampwr pwysau trwm a phwysau godrwm y byd, David Haye (sef The Haymaker), yn anfon neges ato i ddiolch yn bersonol iddo am ei waith.

Roedd Wasim ymysg mwy na 5,000 o unigolion anhygoel a enwebwyd ar gyfer Gwobrau’r Loteri Genedlaethol 2020 – yr ymgyrch flynyddol i ganfod hoff bobl a phrosiectau’r DU a ariennir gan y Loteri Genedlaethol. Ef yw’r unig enillydd o Gymru eleni ac enillydd cyffredinol y DU o fewn y categori chwaraeon.

Training at Tiger Bay ABC

Agorwyd Clwb Bocsio Amaturaidd Bae Teigr a gefnogir gan y Loteri Genedlaethol gan Wasim yng Nghaerdydd ddwy flynedd yn ôl fel teyrnged i’w gyn fentor, Pat Thomas, y pencampwr bocsio. Lleolir Clwb ABC Bae Teigr yng Nghanolfan Gymunedol Yemeni yn Nhre-biwt ac yn unigryw iawn, mae wedi’i gysylltu â’r mosg lleol. Rhaid oedd cael caniatâd oedd wrth henaduriaid yn y mosg cyn y gallai’r clwb hyfforddi yno.

Yn ystod y pandemig, mae Wasim wedi bod yn arwain tîm o wirfoddolwyr ifanc a ddosbarthodd 120 o flychau bwyd yr wythnos i deuluoedd bregus oedd yn agored i niwed ac yn diogelu eu hunain.

“It gets the young people motivated instead of them sitting in the house. It builds a relationship between us and our elders, it helps keep the boys on the straight and narrow and it teaches them at a young age that you have to be good in order to receive good.”

Wasem said:

Ochr yn ochr â hyrwyddo bocsio fel camp, mae Wasim a’r hyfforddwyr hefyd yn gweithio i oresgyn ymddygiad gwrthgymdeithasol ac atal anoddefgarwch trwy greu cymuned gydlynus o bob crefydd, hil a chenedligrwydd. Maent yn dod ag asiantaethau allanol ynghyd i gynnal sgyrsiau gyda phobl ifanc, meithrin cysylltiadau gyda chlybiau mewn rhannau eraill o’r ddinas a chaniatáu i aelodau Mwslemaidd gymryd yr alwad i weddïo tra byddant yn hyfforddi.

Mae profiad personol gan Wasim o’r problemau mae pobl ifanc yn eu hwynebu yn y gymuned. Collodd ei dad yn 15 mlwydd oed a throellodd ei fywyd allan o reolaeth. Aeth i drafferth ac ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol, tra’r oedd ei frawd hŷn yn gwasanaethu ym Myddin Prydain. Cafodd Wasim brofiad uniongyrchol o weld trais a chyffuriau ar y strydoedd, cyn dechrau rhoi cynnig ar gelfyddydau ymladd cymysg a hyfforddi tair gwaith yr wythnos. Arweiniodd y ddisgyblaeth a’r sgiliau a enillodd at gael swydd o fewn y maes diogelwch a throdd ei gefn ar ei hen fywyd.

Yn ychwanegol at y wobr, bydd y clwb yn derbyn gwobr ariannol o £3,000 yn awr oddi wrth y Loteri Genedlaethol i gydnabod eu gwaith.

“This award is for everyone in Butetown and I hope it instils confidence in the young people we work with, and shows them that hard work in your community really pays off. We don’t normally receive positive awards like this in our community and this is a real boost for us. Tiger Bay ABC is only at the start of its journey and I hope this award can propel us towards bigger and better things for the people of Butetown in future. A small project like this makes a big difference in people’s lives and the National Lottery has played a key role in helping us to grow and build. I’d like to say thank you to National Lottery players for this crucial support.”

Delighted to be announced as the UK-wide winner in the Sport category, Wasem, said:

“I’ve heard how Wasem has done some amazing things for Tiger Bay Boxing Club and the wider community. From distributing hundreds of boxes to the vulnerable and being an inspirational role model to young people. I know first-hand how keeping kids on the straight and narrow and off the streets is imperative to many kids’ futures. Wasem is a credit to Butetown, Cardiff and he should be truly proud of the work he has done for the community. Congratulations on winning the 2020 National Lottery Award for Sport.”

Congratulating Wasim on his award, one of British boxing's most celebrated and successful ring champions of the modern era, David Haye, said:

Mae Gwobrau’r Loteri Genedlaethol yn dathlu’r unigolion ysbrydoledig sy’n gwneud pethau anhygoel gyda help arian y Loteri Genedlaethol.

Gwobrwywyd arian y Loteri Genedlaethol i Glwb Paffio Bae Teigr ym mis Chwefror 2018 i ddatblygu’r clwb.

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi tua £30 miliwn tuag at achosion da pob wythnos. Ers dechrau argyfwng COVID-19, mae’r Loteri Genedlaethol wedi dosbarthu pecynnau cefnogaeth o hyd at £600 miliwn ar draws y celfyddydau, chwaraeon, treftadaeth, addysg a’r amgylchedd.