Skip to main content

#AddunedByd

Rhwng 19 a 23 Ebrill, mae’r Loteri Genedlaethol yn gwahodd dosbarthwyr, prosiectau, gwirfoddolwyr, mudiadau ac unigolion sy’n codi arian, athletwyr a chwaraewyr i wneud #AddunedByd ar gyfryngau cymdeithasol fel rhan o ymgyrch i hyrwyddo achosion da amgylcheddol.

Yn ystod un wythnos o weithgareddau digidol a chysylltiadau cyhoeddus, bydd teulu’r Loteri Genedlaethol yn cyhoeddi bod £2.2 biliwn o arian wedi mynd tuag at achosion da amgylcheddol yn ystod y degawd diwethaf, gan arddangos a rhoi sylw i rai o’r prosiectau a sefydliadau anhygoel sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth i’r blaned gyda’u harian.


Fel prosiect sydd wedi derbyn arian y Loteri Genedlaethol, rydych yn rhan o rwydwaith anhygoel o fwy na 110,000 o sefydliadau sydd wedi newid bywydau pob dydd. Os gallai’r holl sefydliadau hyn wneud #AddunedByd sy’n syml ac yn hawdd i’w chyflawni, fe fyddai’n gwneud cyfraniad hanfodol tuag at ddyfodol ein planed.

Sut allaf gymryd rhan?
Mae ymuno yn hawdd. Rydym yn gofyn i chi ddod â’ch cefnogwyr ynghyd – gan gynnwys unrhyw rai o’ch gwirfoddolwyr, staff, defnyddwyr gwasanaeth – gan feddwl am y gofynion canlynol:

Fel prosiect, meddyliwch am addewid y gall eich sefydliad ei gwneud a’i chyflawni a’r hyn y gallwch ei wneud hefyd fel unigolyn. Does dim rhaid i hyn fod yn ymrwymiad mawr nac yn newid polisi, mae addewidion bychain neu bethau yr ydych yn eu gwneud eisoes ond nad ydych wedi rhoi sylw mawr iddynt yn cael eu hannog.
Rhwng 19 a 23 Ebrill, postiwch eich addewid ar gyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio’r hashnodau #AddunedByd #LoteriGenedlaethol.

Rydym yn deall y bydd addewidion yn amrywio gan ddibynnu ar eich sector neu drefniadau eich sefydliad, ond mae rhai enghreifftiau posibl o addewidion y gallech eu gwneud yn cynnwys:

Addewidion i Brosiectau:

‘Rydym yn addo annog y defnydd o boteli dŵr y gellir eu hailddefnyddio yn ein swyddfa/adeilad ac yn dweud na i boteli plastig un defnydd. #AddunedByd #LoteriGenedlaethol’


‘Rydym yn addo gosod bin compost ar ein safle, i sicrhau fod ein gwastraff bwyd yn cefnogi tyfu planhigion a choed, yn hytrach na mynd i safleoedd tirlenwi. #AddunedByd #LoteriGenedlaethol’

‘Rydym yn addo rhoi cymhelliant i’n staff a’n gwirfoddolwyr i seiclo neu gerdded i’r gwaith, yn hytrach na defnyddio eu cerbydau. #AddunedByd #LoteriGenedlaethol’

‘Rydym yn addo gwneud ailgylchu yn haws ar gyfer y cyhoedd yn ystod ymweliadau â’n mannau gwyrdd. #AddunedByd #LoteriGenedlaethol’


Addewidion i Unigolion:

‘Rwy’n addo troi fy holl ddyfeisiau i ffwrdd unwaith y byddant wedi’u gwefru’n llwyr gan beidio â gadael iddynt redeg dros nos. #AddunedByd #LoteriGenedlaethol’

‘Rwy’n addo defnyddio fy nghar llai a cherdded lle y gallaf #AddunedByd #LoteriGenedlaethol’

‘Rwy’n addo y byddaf yn newid fy holl fylbiau golau i rai ynni effeithiol dros yr ychydig fisoedd nesaf #AddunedByd #LoteriGenedlaethol’


I helpu gyda phostio eich negeseuon cymdeithasol, edrychwch ar ein pecyn cymorth digidol yma
– bydd mwy o asedau’n cael eu hychwanegu dros yr ychydig fisoedd nesaf. Mae’r pecyn cymorth yn cynnwys rhai enghreifftiau o’r addewidion y byddwch o bosibl yn dymuno eu gwneud a’u rhannu ar gyfryngau cymdeithasol, a thempled #AddunedByd er mwyn i chi ychwanegu addewid eich hunan – y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ychwanegu’r testun, y gallwch ei wneud trwy feddalwedd diwygio graffeg, neu raglen megis Paint.

Fe fyddwn hefyd yn eich annog i rannu delweddau eich hunain, megis y gweithredoedd amgylcheddol yr ydych yn cael eu cyflawni eisoes o bosibl ynghyd â’ch #AddunedByd. Os ydych yn cael unrhyw anawsterau gyda’r pecyn cymorth neu fod angen help arnoch wrth greu eich post #AddunedByd, cysylltwch â’n tîm Cyfryngau Cymdeithasol ar social@lotterygoodcauses.org.uk.

Gallwch gadw llygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol rhwng 19 a 23 Ebrill am ychydig o ysbrydoliaeth ar gyfer eich addewidion. Fel rhan o’n cyfres fideo, mae Rosie Ramsey, y gomediwraig a phodlediwr yn dysgu sut i wneud ychydig o newidiadau syml oddi wrth brosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol i helpu’r amgylchedd!.